Hjemmesiden til Øystein Hjell

KAMPREGLEMENT

 

Alle kamper spilles etter Norges Bedriftsidrettforbunds lover og konkurranseregler - inntatt i Håndbok fra bedriftsidretten, etterfølgende kamp- og spillereglement og Norges Bowlingforbunds til enhver tids gjeldende regler.

 

§ 1

Spillesystem

Spillesystemet fastsettes hvert år av styret i henhold til påmeldte lag. Spillesystemet vises hvert år i terminlisten, og styret informerer om eventuelle endringer på det årlige oppmannsmøtet. Alle divisjoner spiller amerikansk spillerstil.

 

Antall spillere

Et lag består av 3 spillere + 1 reserve. Reservespiller behøver ikke å være tilstede ved kampstart, men alle lagets spillere inkl. evt. reserve skal nomineres før kampstart. For å få kampen godkjent må et lag fullføre med minimum 2 spillere. Ellers må laget gi walkover. Kommer en spiller til under kampen, og er nominert, skal denne starte i samme rute som førstespiller hos motstander.

Hvert lag kan benytte inntil 4 spillere pr. kamp. En spiller kan kun skiftes ut etter endt serie.

Poeng

Hver av de tre deltager på laget spiller 3 serier pr. kamp. Hver vunnet serieomgang for laget gir 1 poeng, uavgjort 1/2 poeng og tap gir 0 poeng. Dessuten gir vunnet kamp for laget (pinnefall) 1 poeng, uavgjort 1/2 poeng og tap 0 poeng. Totalt 4 poeng pr. kamp.

Hvis lagene ønsker etterregning og rettelse av resultatet i en kamp, må det ordnes selv, og rapporteres skriver innen 48 timer. Ved signering av spillerskjemaet er resultatet godkjent, og kun regnefeil kan/og vil bli rettet.

 

§ 2

Opp-og nedrykk

1. divisjon:                   Inntil 2 lag rykker ned

2. divisjon:                   1 lag rykker opp fra hver avdeling

                                    Inntil 2 lag rykker ned fra hver avdeling

Kvalifisering:               Mellom lag nr.10 i 1.div og lag nr.2 i 2 div avd. A og B

3. divisjon:                   4 lag rykker opp

                                     

1.divisjon Øvre            Etter alle lag har møtt hverandre 1 gang (28/1) deles divisjonen i to.

                                    De 7 beste lag møtes i enkel serie, mens lag 8-14 møtes på samme måte.

                                     

Kvalifisering mellom 1. divisjon og 2.divisjon A/B:

Etter sesongen spilles det kvalifisering mellom lag på 10.plass i 1. divisjon og lag nr. i 2.divisjon avd. A og B. Kvalifiseringen spilles som en serie mellom de tre lagene. En serie mot hvert av lagene. Vinner av kvalifiseringen spiller i 1. divisjon neste sesong.

 

Walkover har ingen innvirkning på opp- og nedrykk. Står 2 eller flere lag likt i poeng, er antall pinner avgjørende for plasseringen. Ved likt pinnefall avgjør innbyrdes oppgjør.

Utvalget vil hvert år foreta de nødvendige justeringer av nedrykking, og opprykking fra de laveste divisjoner, avhengig av påmeldte lag.

 

Alle kamper benytter data i hallene under ligaspill. Alle kamper og resultater må skrives, og det er samleskjema som er gyldige resultat.


 

§ 3

Hvem kan delta

En spiller må, for å kunne delta på et lag, være ansatt i den bedrift som laget representerer, og være medlem av bedriftsidrettslaget - jfr. bedriftidrettsforbundets lov, § 6-3. Ektefelle/samboer til en ansatt kan delta på det lag ektefellen/samboeren representerer, såfremt vedkommende ikke er ansatt i en annen bedrift som selv har bedriftsidrettslag. Dispensasjoner vil i visse tilfeller kunne gis. Dispensasjon sendes kretskontoret. Dispensasjonssøknad koster kr 100,-. En bedrift kan ha flere på dispensasjon, men kun én dispspiller pr. kamp.  Arbeidsledige og pensjonister kan delta på laget til sin siste arbeidsplass.

 

Hvem kan ikke delta

Aktive bowlingspillere, spillere under 16 år og spillere som ikke er ansatt i bedriften kan ikke delta. Kretsen kan gi dispensasjon for spillere som ikke er ansatt i bedriften. Alle spillere som er ansatt i bedriften kan spille bedriftsbowling, selv om de spiller aktivt. Unntatt fra dette er spillere som spiller på dispensasjon eller på C-lag. For disse spillere er karantenetiden fra aktiv til bedriftspill 6 mnd for spillere under 40 år. Dersom utøveren etter overgangen til bedriftsidrett ønsker å konkurrere innen aktiv bowling, trer karantenebestemmelsene i kraft.

 

Straffebestemmelser - lag

Lag som ikke overholder bestemmelsene om deltagelse, skal diskvalifiseres fra videre deltagelse i inneværende sesong, og rykker ned i laveste divisjon.

 

Straffebestemmelser - spiller

Spilleren skal diskvalifiseres fra videre deltagelse i bedriftsbowling eller i all bedriftsidrett i inntil 1 - et - år fra kampdato. Saker vedrørende dette punkt behandles av bedriftsidrettskretsen.

 

§ 4

2 eller flere lag fra samme bedrift

Har en bedrift to eller flere lag, kan én spiller kun delta på ett lag i samme serierunde. Det er de respektive lags oppmenns plikt å påse at regelen overholdes ved flytting av spillere fra et lag til et annet.

 

Straffebestemmelser

Dersom bestemmelsene i  4 ikke overholdes, skal laget fratas evt. poeng og pinnefall i den kamp de benyttet ulovlig spiller, samt ilegges en bot på inntil kr 500,-.

Spilleren kan ilegges straff i henhold til regelverket. Ved gjentagelser kan bowlingutvalget innstille på strengere straff.

§ 5

Uteblivelse av obligatorisk kamp

Hvis et lag uteblir fra en obligatorisk kamp uten å varsle bowlingutvalget v/divisjonsoppmann senest 2 dager før kampdag, kan laget ilegges en bot på inntil kr 500,-. Laget får ikke spille igjen før boten er betalt. Et lag regnes for uteblitt når laget ikke møter til oppsatt kamp uten å ha lovlig forfall. Ved sykdom på lag kan kortere meldefrister aksepteres.

Hvis laget uteblir i 3 kamper i sesongen, eller gir walkover i 3 kamper, vil det bli strøket.Laget hefter for betaling for resten av sesongen, og ilegges en bot på inntil kr 500,-.

Blir et lag strøket eller diskvalifisert, vil tidligere resultater ikke telle for kamper spilt mot dette lag.

De oppgitte tider må nøye overholdes, og kampstart skal under forutsetning av at banene er klare senest starte 5 min. etter oppsatt tid.

Alle oppsatte kamper spilles, selv om motstander ikke stiller. Det frammøtte lag får 4 poeng, samt pinnefallet.

 

 

 

 

 

Utsettelse av kamper

Det skal gode grunner til for å utsette kamper. Eksempelvis pålagt overtid/reise/kurs, samt sykdom. Ved bedrifter med mange ansatte og bowlere gis ikke automatisk utsettelse p.g.a. overnevnte eksempler. Hvis et lag ser seg nødt til å be om utsettelse, må dette gjøres innen 48 timer før kampstart, og til divisjonsoppmannen for aktuell divisjon. Ved akutt sykdom/skade kan tidsfristen være under 48 timer. Det er oppmannen for divisjonen som avgjør om utsettelsen godtas. Hvis utsettelse godkjennes, skal lagene selv, i samarbeid med divisjonsoppmann og hallen, finne nytt spilletidspunkt. En utsettelse og godkjennelse skal dokumenteres på mail eller SMS mellom lag og divisjonsoppmann. Hvis man ikke kommer i kontakt med oppmann skal man ta kontakt med en annen i styret. Kamp skal avholdes innen 21 dager etter opprinnelig kampdato. Et lag som gir walkover kan ikke søke om å spille om pinnefallet. Det gis ikke mulighet til å utsette kamper i siste serierunde. Hvis det lag som utsetter kamp, ikke kan spille skal motstander kunne spille om pinnefallet. Hallene har egne regler for spilletid for utsatte kamper som må respekteres. Slike kamper må forventes å spilles utenom primetid.

 

§ 6

Protester

Protest må nedlegges i ethvert tilfelle hvor kamp ønskes kjent ugyldig.

A:         Protest mot spilleberettigelse må være innsendt innen 5 dager etter kampdag. Lagene må            selv skaffe tilveie alle bevis vedrørende protesten.

B:         Protest mot tilfelle inntruffet etter kampens begynnelse må av laget meddeles motstander,           samt noteres bak på spillerskjemaet før de forlater banen.

C:        Enhver annen protest som ikke omfattes av punktene A og B skal meddeles motstander før kampene begynner.

Protester i henhold til pkt. B og C må være innsendt innen 48 timer etter kampen.

En protest skal være skriftlig, og underskrevet av lagets fungerende leder, samt sendes rekommandert eller leveres til kretsens kontor mot datert kvittering. Protestgebyret er kr 100,-, og må sendes samtidig med protesten. Protesten blir bare behandlet når gebyret medfølger. Gebyret tapes hvis protesten tapes, eller trekkes tilbake. Den myndighet som skal avgjøre protesten kan innhente uttalelser fra sakens parter, eller vitner.

Et utvalg har plikt til, uavhengig av tidsfrister og protester, å gripe inn når det ansees nødvendig for at reglementet overholdes.

Begrunnet avgjørelse av en protest blir meddelt partene i rekommandert brev eller på annen etterviselig måte. Det vil samtidig bli gjort oppmerksom på appellinstans og frist for appell.

 

§ 7

Appeller

Enhver avgjørelse tatt av bedriftsidrettskretsens dommerutvalg i første instans kan appelleres inn for Norges Bedriftsidrettsforbund innen 5 dager etter meddelese om avgjørelse er mottatt.

Appellen skal være underskrever av lagets fungerende leder, og sendes rekommandert eller innleveres mot datert kvittering. Kretsen skal underrettes om appellen.

Gebyret er kr 500,-, og må sendes samtidig med appellen. Appellgebyret tapes hvis appellen tapes eller trekkes tilbake.

 

Overprøvinger

Straffesaker som ikke behandles etter protestreglementet, men etter Norges Bedriftsidrettsforbunds straffereglement - håndbokas punkt 10 - av bedriftsidrettskretsens domsutvalg i første instans, kan overprøves av Norges Bedriftsidrettsforbund.

Krav om overprøving må i så fall framsettes innen 14 dager etter melding om avgjørelse er mottatt. Kravet må være grunngitt og sendes bedriftsidrettens domsutvalg.

 

 

SPILLEREGLEMENT

 

 

A:        Har en spiller tatt sitt første slag, kan ikke, uansett årsak (skader o.l.) denne erstattes med ny spiller før neste serie.

 

B:        Det er ikke tillatt å gå ut på banen før foregående kamp/turnering er ferdigspilt. Samtidig må de som er ferdige med sine kamper forlate banen straks.

 

C:        Det er bare lagets spillere og evt. skrivere som kan oppholde seg innenfor baneområdet under kampen. Hvis et lag benytter skrivere må det godkjennes av motstander. Er skriver på noen måte til sjenanse for spillerne kan den forlanges fjernet.

 

D:        Det er ikke tillatt med prøvekast i ligaen.

 

E:        Med gjennomslag (splitt) menes en slik kjegleoppstilling hvor en eller flere kjegler som har sin plass midt foran eller mellom to andre er felt, uten at sidekjegler er falt ned. Kjegle nr. 1 skal i alle tilfeller være nedslått. Miss er gjort når spilleren ikke slår strike eller spare. På spillerskjemaet markeres strike med X. Spare markeres med / og gjennomslag med O. Tatt gjennomslag markeres med Ø. Miss markeres med tall eller -. Fotfeil markeres med F.

 

F:         Overtramp er gjort når en spiller med noen del av kroppen berører noen del av banen eller andre bygningsdetaljer forbi, eller til side for overtrampslinjen, før kulen har nådd bakre stopp-pute.

En klar overtramp skal markeres selv om overtrampsdetektoren ikke har løst ut. At overtrampsdetektoren er ute av funksjon på en eller flere baner, har ingen innvirkning på de øvrige banene.

Hvis en spiller med forsett gjør overtramp, eller spiller kula i renna, skal vedkommende spiller normalt diskvalifiseres fra turneringen eller kampen. Ved overtramp ved første slag skal det markeres med F. Andre slag skal da tas med fullt kjegleoppsett. Antall kjegler som faller ved andre slag blir tellende for slaget (Strike markeres som spare).

 

G:        I følgende tilfeller regnes slaget som gyldig, men felte kjegler skal ikke medregnes:

- Kjegler som slås ned eller skyves fra sin plass av en kule som først har vært i renna, skal ikke medregnes. Slike kjegler skal reises på nytt.

- Kjegler som slås ned av en kule som kommer tilbake fra bakre stopp-pute skal ikke medregnes, men reises på nytt.

- Dersom en kjegle slås ned av reisemaskinen, skal den ikke medregnes. Dette gjelder også kjegler som blir slått overende av en kjegle som har vært i berøring med  reisemekanismen og derved blitt satt i bevegelse. Slike kjegler skal settes tilbake på den plass de opprinnelig stod.

- Gjenstående kjegle(r) etter første slag som velter etter at de(n) er satt på plass av reisemaskinen, skal ikke medregnes, men settes tilbake på den plass den sto før det andre slaget tas.

- Kjegler som slås av banen, men som slynges tilbake og blir stående på kjeglebordet, regnes som ikke nedslåtte kjegler.

- Ved overtramp skal ingen av de felte kjeglene medregnes.


Et slag erklæres som ugyldig dersom noen av følgende tilfeller inntreffer: (Slaget tas om igjen):

- Dersom det, like etter at slaget er tatt, men før kula har passert en tenkt linje gjennom nr. 1 (på tvers av banen), oppdages at en eller flere kjegler mangler i oppsettet, skal slaget erklæres ugyldig. Dette gjelder også dersom en eller flere kjegler faller overende før kula kommer fram. Varsel om manglende kjegler må gis av spiller selv, medspiller eller turneringsfunksjonær.

 

 

- Dersom en spiller blir hindret av en annen spiller, tilskuer eller funksjonær mens det utføres slag, men før slaget er utført, skal spilleren straks enten godta slaget, eller forlange at kjeglene blir reist på nytt slik at spilleren kan ta slaget på nytt.

- Dersom kula kommer i berøring med et fremmedlegeme som ligger på banen, skal slaget erklæres ugyldig.

 

H:        Hvis flere spillere i en individuell turnering har lik poengsum, blir den vinner som har flest oppnådde strike (inkl. de 2 ekstra slag i 10. rute). Er det likt antall strike, vinner den med flest spare ( inkl. de 2 ekstra slag i 10. rute). Er det likt antall spare, vinner den med minst differanse mellom høyeste og laveste serie.

 

I:          Spillere må møte til turneringer og kamper i god tid. Kamper starter presis. Spilleren har ansvar for å kontrollere sitt eget spillerskjema, og må underrette turneringsarrangør om eventuelle feil. Dette må gjøres innen 30 min. etter avsluttet spill.

Ved doubleturneringer skal doublepartnere spille på samme bane til samme tid.

 

Vi minner om vikeplikten i bowling.

Hvis spillere på 2 nabobaner er klare for spill samtidig, skal spilleren til venstre vente. Forøvrig skal den spilleren som står klar først, ta sitt kast før nabospilleren går fram på banen.

 

Det er ikke tillatt å bruke talkum, pudder eller lignende på sko eller ansats. Det er heller ikke lov å benytte sko med myke såler eller hæler som smitter av på ansatsen.

 

RØYKING/BERUSELSE.

 

 

Det er forbudt å røyke på/ved banen under ligaspill og turneringer.

Ved første gangs overtredelse vil det bli gitt advarsel. Ved gjentatte overtredelser medfører overtredelse utvisning fra banen og oppnådd pinnefall strykes for spilleren.

Beruselse og nytelse av alkohol er forbudt under ligaspill og turneringer. Overtredelse medfører utvisning fra hallen og diskvalifikasjon.


KLASSEINNDELING

 

 

DAMER:         klasse 1                       175 og over i snitt

                        klasse 2                       155 - 174 i snitt

                        klasse 3                       135 - 154 i snitt

                        klasse 4                       120 - 134 i snitt

                        klasse 5                       under 120 i snitt, og alle nye spillere.

 

HERRER:       klasse 1                       195 og over i snitt

                        klasse 2                       175 - 194 i snitt

                        klasse 3                       155 - 174 i snitt

                        klasse 4                       135 - 154 i snitt

                        klasse 5                       under 135 i snitt, og alle nye spillere.

 

 

Tidligere aktive spillere stiller i høyeste klasse. Aktive spillere over 40 år starter i høyeste klasse første året. Deretter vil de bli klassifisert som bedriftsspillere på vanlig måte etter de til enhver tid gjeldende regler.

Spillere som har mindre enn 12 serier i løpet av sesongen, starter sist kjente klasse. Dersom en spiller ønsker å spille i høyere klasse, må dette godkjennes av utvalget.

 

 

I åpne turneringer uten klasseinndeling, men med handicap, skal et av følgende bonussystem benyttes:             

 

A:         Handicap gis med 0, 6, 12, 18, 24 pinner pr. serie for h.h.v klasse 1, 2, 3, 4, og 5. Det       benyttes samme handicap for herrer og damer. I turneringer hvor det bare er en klasse (damer og herrer sammen), gis handicap etter følgende skala:   H1 = 0, H2 og D1 = 6, H3 og D2 = 12, H4 og D3 = 18, H5 og D4 = 24 og D5 = 30 pinner pr. serie.

 

B:         Handicap gis 70% av forskjellen mellom spillerens siste kjente snitt og 205. Maks 50 pinner pr serie for Herrer og 60 pinner &serie for damer.

 

Det skal framgå på innbydelsen hvilket bonussystem som benyttes.

 

[Hjem] [Bedriftsbowling] [Bowlingresultater] [Terminlister] [Turneringsresultat] [Turneringsinfo] [Turneringsinnbydelse] [Bowling-cupen] [Snittliste] [Årets snittliste] [Regelverk Bowling] [Bedriftsgolf] [Mattis Ltd.]